اثبات لر بودن لک ها از زبان یک همتبار لک زبان

در این مقاله از سایت حسین عباس پناه قصد پرسیدن سوالاتی از شما همتباران را داریم تا به لر بودن همتباران لک پی ببرید و دست از ایجاد تفرقه بین ایلات لر بردارید… مقاله ای از یک همتبار لر لک زبان برای اثبات لر بودن لک ها محمد صفری از ادامه مطلب…